TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Pemikiran Dalam Novel Siber Kasih Darmia (cintadarmia.blogspot.com) dari Aspek Teori Estetika Bersepadu

Noor Hazwany Haji Arifin etal

(UPM)

 

Persepsi Pelajar Terhadap Aplikasi MOOC TITAS Versi 2.0 Sebagai Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran Di Universiti Awam Malaysia

Prof. Madya Dr. Adlina Ab. Halim etal

(UPM)

A Study Of Students’ Attitude Towards Science (ATS) Among Matriculation Students In Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan

Siti Adilah binti Sabarudin etal

 (UKM)

 

Tahap Pengetahuan dan Kemahiran Guru Prasekolah dalam Mengintegrasikan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) di Bilik Darjah

Namiha Yahaya etal

(UKM)

Kajian Tentang Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Inovasi Pembelajaran Abad ke-21 Berdasarkan Model CBAM

 

 Lee Soo Ying etal

 (UKM)

Kajian Tentang Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Inovasi Pembelajaran Abad ke-21 Berdasarkan Model CBAM

 

 Nor Suhaiza Md Khalid etal (UITM)

Adakah Teknologi Digital Menghalang Kecekapan Berkomunikasi Antara Generasi?

Zaitul Azma Zainon Hamzah etal

(UPM)

 

Whatsapp : Penggunaannya Dalam Membantu Pembelajaran Matematik Tambahan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Tahfiz Kerajaan di Kuala Lumpur

Zulhanif Idris etal

(UKM)

Agile Methodology : Reflection From Testing Side

Muhamad Adham Hambali etal

(KUIS)

NILAI SEJAGAT

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Sorotan Awal Kedudukan Lembu Dalam Ajaran Hindu

Nurhanisah Binte Senin

(KUIS)

 

Bentuk-Bentuk Pengamalan Dialog Antara Agama: Kajian Awal

 

Aemy Elyani Mat Zain etal

(KUIS)

 

Pedofilia Menurut Perspektif Al-Quran: Satu Analisis Tematik

Abur Hamdi Usman etal

(KUIS)

 

Pemilikan Makna Kehidupan Dalam Kalangan Pelajar Universiti Mengikut Ujian Mencari Matlamat Neotika

(Seeking Of Neotics Goal- Song)

Ratna Roshida Ab Razak etal

(UPM)

 

Interpretasi Ayāt Al-Tasliyah: Penelitian Mekanisme Alternatif Rawatan Psikoterapi Pesakit Neurosis Berteraskan Al-Quran

 

Abdul Rahim KamarulZaman etal

 (KIAS)

 

Wakaf Hak Cipta Dalam Usaha Membudaya Pendidikan

 

 Siti Syarwani Ghazali

(Kolej Baitulmal)

الحمية الغذائية مفهومها ونظرياتها في منظور السنة النبوية

Phayilah Yama etal

(KUIS)

Penggunaan Bahasa Mandarin Dalam Dakwah OLEH Gerakan- Gerakan Dakwah: Sumbangan Dan Peranannya Di Malaysia

Nur Aisyah Abu Hassan etal

(KUIS)

Persepsi Golongan Syiah Terhadap Beberapa Persoalan Akidah Ahli Sunah Waljamaah  Di  Malaysia

Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah etal

(KUIS)

Peranan Dan Tanggungjawab Wali Terhadap Anak Yatim  Dalam Islam

Hasliza Talib etal

 (KUIS)

Kepelbagaian Tema Dalam Maqāmāt Imam al-Suyūtiy Berdasarkan Teori Naẓm

Mohamad Faisal Kamis etal

(UPM)

POLITIK & KEPIMPINAN

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Bottom To Up Approach Practiced By Local Governance

 

Suzei Mat Nurudin etal

(UITM)

 

Manipulasi Sisters In Islam Terhadap Hadis Wida’ Bagi Tujuan Meratifikasi ICERD

 

Norsaleha Mohd. Salleh etal

(KUIS)

Amalan Kepimpinan Inovatif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Sekolah Rendah Swasta Di Negeri Sembilan

 

Nurhairi Bin Mohd Noor etal

(UKM)

 

Hubungan antara Amalan Kepimpinan Islam dengan Komitmen Terhadap Organisasi: Kajian di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Selangor

 

 Muhammad Fadzlu Illahi Mohd Dzakhiruddin

(KUIS)

Amalan Kepimpinan Teknologi Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Berstatus Sekolah Berprestasi Tinggi Dari Perspektif Guru

 

Roslan bin Yasnain etal

(UKM)

 

Strategi Pemujukan Pemerintah Kesultanan Melayu Dalam Komunikasi Diplomatik

 

Salmah Jan Noor Muhammad

(UPM)

Qualities Of Transformational Leader: A Study On Mustafa Kemal Ataturk

Wong Wai Loong etal

 (UPNM)

 

Corak Kepimpinan Mahathir Mohamad Dalam Dasar Luar Malaysia-Jepun 1981-2003

 

Norazlina Endut etal

(KUIS)