PENDIDIKAN

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Panduan Keibubapaan yang perlu Dimanfaatkan menurut Hikayat Abdullah

Rahimah Hamdan

Pentarbiahan Masyarakat berasaskan Pengajaran Takmir

Muhamad Haidir bin Zainuddin et al.

 

Tuntutan Pencegahan Dadah Menurut Maqasid Sunnah’

Rosni Wazir et al.

 

Kelebihan Pengajian Kitab Hadis Secara Talaqqi Bersanad (TB)

Farhah Zaidar Mohamed Ramli et al.

Community Based Learning (CBL) : Instructional Strategies For Learner-Centered Teaching In Social Science Courses’

Rosfazila Abd Rahman

 

العقبات التي يواجهها طلبة اللغة العربية في تنمية مهارة المحادثة بالجامعات الماليزية”

Fahed Marmar et al.

 

Peranan Komunikasi Ibu Bapa Terhadap Proses Bimbingan Dan Penyampaian Maklumat Kepada Anak-Anak’

Noraini Mohamad et al.

 

Keberkesanan Pendekatan Bermain dalam Kemahiran Mengenal Huruf melalui Permainan Bahasa

Zaharah binti Kamaruddin et al.

 

Pencapaian Dalam Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

Nor Hasikin Hamaludin et al.

 

Perkaitan Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Pelajar Aktif Kokurikulum

Rosmonaliza Ahmad et al.

 

Mengkaji Elemen Psikometrik Instrumen Persepsi Guru Prasekolah Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Sosioemosi

 

Nor Ilyanah Binti Othman et al.

 

Pengajaran Dan Pembelajaran Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS): Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Menyeronokkan (FUN LEARNING) Keatas Sikap Dan Motivasi Pelajar Bukan Islam

Audrey Anak John et al.

 

Pelaksanaan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Terhadap Pencapaian Kemahiran Asas Membaca Murid-Murid Prasekolah

Azah Hazwa Mohamad Paris et al.

 

Kaedah Pendidikan Anak-Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan Dalam Membentuk Jati Diri: Suatu Analisis

Muhammad Saifullah bin Mamat et al.

 

 

Pengaplikasian Peta Pemikiran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

 

Mun Suk Fung et al.

 

Isu Pendidikan Guru Tahfiz: Pedagogi Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Pusat Tahfiz Persendirian Di Selangor

 

Siti Rashidah Abd Razak

 

Tinjauan Tahap Penguasaan Teknik Penyelidikan Dalam Kalangan Pelajar Pengajian Islam Kontemporari

 

Mohd Amzari Tumiran et al.

 

Sikap Pelajar Sekolah Menengah Arab Jabatan Agama Islam Melaka Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab

 

Nur Afifah Fadzil et al.

 

Corak Aktiviti Fizikal Dan Tahap Kesihatan Dalam Kalangan Murid Rural Di Kuala Ketil

 

Noor Marlina Mohamed Nor et al.

Relevankah Pengujian Item Pengukuran Nilai Dan Etika Terhadap Penjawat Awam Guru Berdasarkan Konsep Tonggak Dua Belas?

Norhashidah Binti Md Ghani et al.

Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Menulis Ayat Mudah Dengan Pakej Peranti SBK

Loh Pei Wen et al.

Persepsi Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Menjalankan Kaunseling Kerjaya Dikalangan Murid Berkeperluan Khas

Sazalia Mohd Salleh et al.

Mengenal Dan Menulis Huruf B Dan D Melalui Kaedah Legotu Bagi Murid Pemulihan

Lim Ai Wen et al.

Tahap Kompetensi Bahasa Guru Bahasa Arab Di SABK Di Malaysia

Awatif Abdul Rahman et al.

Usrah Peneraju Dasar Tarbiyah KUIS: Satu Tinjauan

Norsaadah bt Din @ Mohamad Nasirudin et al.

Penilaian Gaya Pembelajaran VAK Dalam Kalangan  Pelajar Bahasa Arab Di IPTS

Zati Azmina et al.

Pandangan Pelajar Mengenai Pengaruh Penilaian Kurikulum Bahasa Arab Terhadap Penguasaan Kemahiran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar PSMBA Di IPTA Malaysia

Khairatul Akmar et al.

Intervensi Video Model Diri  Dalam Meningkatkan Tumpuan  Murid-Murid Attention Deficit Hyperactivity  Disorder (ADHD)

Halimaton Saadiah Abd Razak et al.

Kesediaan Guru Aliran Perdana Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Mohd. Mokhtar Tahar et al.

Tahap Kesihatan Mental Dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi: Kajian literasi

Sohana Binti Abdul Hamid

 

Isu Dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif Dalam Sistem Penilaian Di Malaysia

Mohd Haidzir Yusof@Jusoh et al.

Amalan Kepimpinan Inovatif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Sekolah Rendah Swasta Di Negeri Sembilan

Nurhairi Bin Mohd Noor et al.

Pembangunan Modul Pengajaran Matematik Untuk Pelajar Institusi Tahfiz: Analisis Keperluan Guru

Nurhidayah Ab Karim et al.